Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 (24/02/2020)
Ngày 17/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 18/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell 18.5 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình HP 18.5’ từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (13/01/2020)
Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (10/01/2020)
Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/012/2019 đến ngày 05/01/2020 (06/01/2020)
Ngày 30/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt phao bồn chứa nước nhà B. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp bảo trì thang máy nhà B. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 (30/12/2019)
Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT. Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến...

Trang