Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông tin - Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024
(01/07/2024)
  Ngày 24/06/2024 phòng QTTB phối hơp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 24/06/2024 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình HP từ phòng TCHC. Ngày 25/06/2024 phòng QTTB phối hơp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024
(25/06/2024)
  Ngày 17/06/2024 phòng QTTB phối hơp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 18/06/2024 phòng QTTB phối hơp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 18/06/2024 phòng QTTB phối hơp với...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024
(10/06/2024)
  Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay board hiển thị thang máy tầng 8 nhà E. Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng y tế. Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024
(07/06/2024)
  Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay board hiển thị thang máy tầng 8 nhà E. Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng y tế. Ngày 03/06/2024 phòng QTTB phối...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024
(03/06/2024)
  Ngày 27/05/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E10.5. Ngày 27/05/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa bồn cây cột cờ. Ngày 28/05/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2024 đến ngày 26/05/2024
(27/05/2024)
  Ngày 20/05/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 76A cho phòng TCHC. Ngày 21/04/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E8.4. Ngày 22/05/2024 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy chiếu v...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024
(20/05/2024)
  Ngày 13/05/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 25A cho ban QLCS. Ngày 13/04/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng B2.18. Ngày 13/05/2024 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy chiếu và m...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024
(22/04/2024)
  Ngày 15/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS. Ngày 15/04/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 16/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho ph...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024
(15/04/2024)
  Ngày 08/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC. Ngày 08/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 08/04/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì m...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/04/2024 đến ngày 07/04/2024
(08/04/2024)
  Ngày 01/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS. Ngày 01/04/2024 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng KHTC. Ngày 02/04/2024 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nh...

Trang