Skip to content Skip to navigation

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện mua sắm, bảo trì, sửa chữa, thanh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.