Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019 (16/07/2019)
Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính FPT cho Trung Tâm Anh Ngữ. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành sửa máy bơm nước công nghiệp khu A. Ngày 08/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Dell...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019 (08/07/2019)
Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 01/07/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình FPT 18.5’ từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình Dell 18.5’ cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 02/07/2019 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019 (21/06/2019)
Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A121. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho phòng E7.5. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28m ống nước và...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019 (17/06/2019)
Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thẻ và mực in cho phòng CTSV. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực nhà phục vụ sinh viên. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/06/2019 đến ngày 09/06/2019 (10/06/2019)
Ngày 03/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng ĐTĐH. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...

Trang