Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 (25/12/2019)
Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công đoàn. Ngày 17/12/2019 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019 (06/12/2019)
Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E1.4. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA cho GĐ2. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho GĐ2. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E2.3. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019 (02/12/2019)
Ngày 18/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao switch TP-Link cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 18/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 19/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 20/11/2019 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (18/11/2019)
Ngày 11/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tay nắm cửa phòng E8.2. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019 (11/11/2019)
Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao xe 29 chỗ cho phòng TCHC. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế xong máy chiếu phòng...

Trang