Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (10/01/2020)
Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/012/2019 đến ngày 05/01/2020 (06/01/2020)
Ngày 30/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt phao bồn chứa nước nhà B. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp bảo trì thang máy nhà B. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 (30/12/2019)
Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT. Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 (25/12/2019)
Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công đoàn. Ngày 17/12/2019 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019 (06/12/2019)
Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E1.4. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA cho GĐ2. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho GĐ2. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E2.3. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành...

Trang