Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019 (21/06/2019)
Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A121. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường điện cho phòng E7.5. Ngày 17/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 28m ống nước và...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019 (17/06/2019)
Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao thẻ và mực in cho phòng CTSV. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu vực nhà phục vụ sinh viên. Ngày 10/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic cho ban QLCS. Ngày 11/06/2019 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/06/2019 đến ngày 09/06/2019 (10/06/2019)
Ngày 03/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell cho phòng ĐTĐH. Ngày 03/06/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính FPT từ phòng ĐTĐH. Ngày 04/06/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019 (03/06/2019)
Ngày 27/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bản tên từ phòng QHĐN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế và bàn làm việc cho Tổ bảo vệ. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế và bàn làm việc...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019 (29/05/2019)
Ngày 20/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho Giảng đường 1. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn 1.2m cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 tấm La phông...

Trang