Skip to content Skip to navigation

Quy trình mở cửa phòng làm việc

Mô tả: Đây là thứ tự các bước tiến hành mở cửa phòng làm việc thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.

Lưu ý: Đây là trường hợp bất khả kháng, phòng Quản trị Thiết bị không khuyến khích việc các phòng/ban yêu cầu mở cửa theo quy trình này.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trưởng đơn vị gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo phòng Quản trị Thiết bị để đề xuất nhân viên sẽ làm việc với phòng Quản trị Thiết bị về việc mở cửa phòng làm việc.

Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản trị Thiết bị sẽ cử nhân viên của phòng phối hợp với nhân viên được đề xuất của phòng/ban để tiến hành mở cửa.