Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019 (03/06/2019)
Ngày 27/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 bản tên từ phòng QHĐN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 ghế và bàn làm việc cho Tổ bảo vệ. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao ổ cắm điện cho Văn phòng ĐTN. Ngày 28/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 ghế và bàn làm việc...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019 (29/05/2019)
Ngày 20/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho Giảng đường 1. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn 1.2m cho Ban QLCS. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 tấm La phông...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/05/2019 đến ngày 19/05/2019 (20/05/2019)
Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A120. Ngày 13/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh sumikura Thư viện. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn phòng A116. Ngày 14/05/2019 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019 (13/05/2019)
Ngày 06/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn phòng A118. Ngày 06/05/2019 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A107. Ngày 07/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy...
Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019 (06/05/2019)
Ngày 02/05/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đặt đường dây điện ra nhà xe. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A. Ngày 03/05/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay tấm kính phí sau nhà phục vụ sinh viên. Ngày...

Trang