Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 31/7/2017 đến 06/8/2017 (07/08/2017)
Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực Canon 3300 cho phòng ĐTĐH. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng QHĐN. Ngày 31/07/2017 phòng QTTB tiến hành bàn...

Trang