Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 02/01/2018 đến 07/01/2018 (08/01/2018)
Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho ban QLCS. Ngày 02/01/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy của Thư viện. Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành thay...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 (02/01/2018)
Ngày 25/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Kim Oki 5791 cho phòng KHTC. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV. Ngày 27/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 (22/12/2017)
Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 53A cho phòng ĐTĐH. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TCHC. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 05 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 18/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A108. Ngày 18/12/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/12/2017 đến 17/12/2017 (15/12/2017)
Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng CTSV. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 11/12/2017...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/12/2017 đến 10/12/2017 (11/12/2017)
Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực Canon 337 cho phòng A109. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 0.6m cho phòng A106. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 04/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng VPĐTN. Ngày...

Trang