Skip to content Skip to navigation

Nhân sự

Nhân sự Phòng Quản Trị Thiết Bị:

Họ tên Chức vụ
Võ Lê Phương Trưởng Phòng
Nguyễn Bá Phương Phó Trưởng Phòng
Nguyễn Thành Tấn Nhân viên
Trần Thị Bích Hồng Nhân viên
Hồ Thị Thanh Thảo

Nhân viên

Trương Quốc Dũng

Nhân viên

Nguyễn Thành Trí

Nhân viên