Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Ngày 17/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp 337 cho phòng TNĐPT. Ngày 18/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell 18.5 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình HP 18.5’ từ Văn phòng ĐTN. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng học ĐBP. Ngày 20/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A117. Ngày 21/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A118. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn cho phòng A120. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ghế xoay màu đỏ cho phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV. Ngày 06/01/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ghế xoay màu đỏ từ phòng CTSV. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn phòng A118. Ngày 07/01/2020 phòng QTTB tiến hành thay 01...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 30/012/2019 đến ngày 05/01/2020

Ngày 30/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt phao bồn chứa nước nhà B. Ngày 30/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp bảo trì thang máy nhà B. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bồn tiểu nam tầng 1 nhà E. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong 09 bet phun chữa cháy nhà E. Ngày 31/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT. Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNHTTT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNATTT. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công đoàn. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A108,A115,A117. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC. Ngày 18/12/2019...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây HDMI cho phòng E1.4. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay dây VGA cho GĐ2. Ngày 02/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay máy chiếu cho GĐ2. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong cửa ra vào phòng E2.3. Ngày 03/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 16A cho ban QLCS. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 đầu chuyển DVI sang VGA cho Khoa KTMT. Ngày 04/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 07 bộ kit DE2 và 30 bộ nguồn hỏng từ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Ngày 18/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao switch TP-Link cho phòng SĐH&KHCN. Ngày 18/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 19/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 20/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh nhà B. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

Ngày 11/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 11/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tay nắm cửa phòng E8.2. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C105. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn...

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao xe 29 chỗ cho phòng TCHC. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế xong máy chiếu phòng C215. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng B802. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo