Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/2/2017 đến 26/2/2017 (27/02/2017)
Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C309. Ngày 20/02/2017 phòng...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/02/2017 đến 17/02/2017 (20/02/2017)
Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TCHC. Ngày 13/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Xerox 5010 Thư viện. Ngày 13/02/...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 06/2/2017 đến 13/2/2017 (13/02/2017)
Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A102. Ngày 06/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay xong 04 bóng đèn chữ U nhà vệ sinh nam cạnh PCCC. Ngày 07/02/2017 phòng QTTB tiến...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 09/01/2017 đến 15/01/2017 (16/01/2017)
Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 09/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 0.5A cho phòng ĐTĐH. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 85A cho phòng KHTC. Ngày 10/01/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 03/01/2017 đến 08/01/2017 (09/01/2017)
Ngày 03/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 03/01/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng A110. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 04/01/2017 phòng QTTB tiến...

Trang