Skip to content Skip to navigation

Nhiệm vụ

-  Xây dựng các quy định về quản lý, phân phối, sử dụng, bảo quản các loại trang thiết bị, vật tư, tài sản.
-  Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.
-  Chủ trì quản lý, kiểm tra và cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập. Quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của Trường. Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
-  Trực tiếp quản lý sử dụng tài sản chung (không do đơn vị nào khác quản lý) của Trường. Tổ chức kiểm tra lập kế hoạch sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.
-  Đầu mối tổ chức đấu thầu, mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành của Trường
-  Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của cấp trên. Cùng với phòng Kế hoạch- Tài chính kiểm tra việc sử dụng tài sản; kiểm kê đánh giá chất lượng và giá trị các loại tài sản, tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản định kỳ và đột xuất.
-  Chịu trách nhiệm việc chống xuống cấp nhà cửa do Trường quản lý.