Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 30.11.2012 đến 07.12.2012

1. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Lê Bảo Uyên khoa Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp máy in.

    Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

2. Ngày 03/12/2012 tiếp nhận giấy đề nghị từ chị Nguyễn Thị Thuận phòng Thanh tra Pháp chế-Đảm bảo Chất lượng yêu cầu cấp 01 hộp mực MP 2500E cho máy photocopy RiCOH.

     Ngày 04/12/2012 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

3. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chụp hình Kỹ thuật số SONY cho phòng Tổ chức Hành chính.

4. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy laptop SONY Vaio cho thầy Nguyễn Đình Thuân khoa Hệ thống Thông tin.

5. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy laptop SONY Vaio cho thầy Vũ Thanh Nguyên khoa Công nghệ Phần mềm.

6. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy laptop SONY Vaio cho thầy Vũ Đức Lung khoa Kỹ thuật Máy tính.

7. Ngày 05/11/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Hồ Thị Minh Phượng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy chụp hình kỹ thuật số.

    Ngày 04/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy máy chụp hình Kỹ thuật số SONY cho phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại.

8. Ngày 28/11/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Trần Bá Nhiệm khoa Mạng máy tính & Truyền thông yêu cầu sửa chữa máy lạnh phòng 321.

    Ngày 04/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Samsung đang giải quyết.

9. Ngày 04/12/2012 phòng QTTB phối hợp với công ty Samsung đã giải quyết máy lạnh phòng LAB (khu A) của khoa Kỹ thuật Máy tính xong.

10. Ngày 04/12/2012 tiếp nhận thông tin từ thầy Đinh Đức Anh Vũ Phó Hiệu trưởng yêu cầu cấp 01 Switch 08 port.

Ngày 05/12/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

11. Ngày 06/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 bộ máy tính để bàn.

Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong trong ngày.

12. Ngày 07/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho chị Phạm Thị Thanh Uyên khoa Khoa học Máy tính.

13. Ngày 07/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho chị Lê Bảo Uyên khoa Hệ thống Thông tin

14. Ngày 07/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho thầy Phạm Thi Vương phó khoa Công nghệ Phần mềm.

15. Ngày 07/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy quét HP ScanJet cho thầy Vũ Đức Lung Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính.

16. Ngày 07/12/2012 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy laptop SONY Vaio cho thầy Dương Ngọc Hảo Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng.

17. Ngày 06/12/2012 tiếp nhận thông tin từ anh Nguyễn Đình Khương trưởng ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu cấp 01 thùng cable mạng AMP.

Ngày 07/12/2012 Phòng Quản trị Thiết bị đã giải quyết và bàn giao xong.

18. Ngày 07/12/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Tường Vi phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa mainboard máy tính. Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết.