Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 25.11.2013 đến 01.12.2013

1.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 máy in HP LaserJet 1522nf cho phòng Tổ chức Hành chính

2.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB hỗ trợ làm chìa khóa phòng thầy Hiệu phó Trần Vĩnh Phước

3.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Công tác Sinh viên về việc in thẻ học viên cao học

4.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Kế hoạch Tài chính về việc cấp mới chuột máy tính.

5.Ngày 25.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa máy lọc nước phục vụ sinh viên.

6.Ngày 26.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến về việc thay thế 02 bóng đèn

7.Ngày 26.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 chuột quang máy tính cho phòng Kế hoạch Tài chính

8.Ngày 26.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp đặt bảng công tác phòng Tổ chức Hành chính

9.Ngày 26.11.2013 Phòng QTTB thay thế 02 bóng đèn cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến

10.Ngày 26.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy in đã bảo hành từ nhà cung cấp

11.Ngày 27.11.2013 Phòng QTTB bàn giao máy in đã bảo hành cho Khoa Kỹ thuật Máy tính

12.Ngày 27.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua ổ khóa, path khóa cửa cho phòng máy Elab theo đề nghị của phòng DL&CNTT.

13.Ngày 27.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua pin sạc theo đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến

14.Ngày 27.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua bàn phím cổng USB theo đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

15.Ngày 27.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua sắm card mạng, ổ cứng di động theo đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến và Khoa Công nghệ Phần mềm

16.Ngày 28.11.2013 Phòng QTTB bàn giao 02 bàn phím USB cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

17.Ngày 28.11.2013 Phòng QTTB bàn giao pin sạc và ổ cứng di động cho Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến

18.Ngày 28.11.2013 Phòng QTTB bàn giao card mạng cho khoa Công nghệ Phần mềm

19.Ngày 28.11.2013 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa và path cửa cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

20.Ngày 28.11.2013 Phòng QTTB bàn giao máy Dell Vostro đã sửa chữa cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

21.Ngày 29.11.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị cấp 01 hộp mực Photocopy cho phòng Đào tạo Đại học.

22.Ngày 29.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp mua 02 hộp mực cho phòng QTTB và phòng Đào tạo.

23.Ngày 29.11.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp sửa máy lạnh cho Thư viện