Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 19.02.2013 đến 01.03.2013

1. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Văn phòng Đoàn.

    Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

2. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng.

    Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

3. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và Công ty Sao Mai kiểm tra và tháo máy chiếu BenQ tại Giảng đường 1 (bảo hành).

    Ngày 24/02/2013 đã lắp đặt và giải quyết xong.

4. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Công ty Sao Mai về việc sửa chữa 02 máy chiếu Panasonic.

    Ngày 24/02/2013 đã sửa chữa xong.

5. Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 bộ bàn ghế làm việc.

    Ngày 28/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

6. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu bơm mực cho hộp mực 64A.

    Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

7. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương trí tiếp nhận máy hút bụi.

8. Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 36A cho Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

9. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy Casset.

    Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong trong ngày.

10. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB bàn giao máy hút bụi cho Ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin.

11. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến yêu cầu cấp Tivi.

     Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong trong ngày.

12. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Hệ thống Thông tin.

13. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Kỹ thuật Máy tính.

14. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Văn phòng Đoàn thanh niên.

15. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương Trí sửa chữa Switch Dlink 24 port.

      Ngày 28/02/2013 đã giải quyết và bàn giao xong.

16. Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương Trí sửa chữa bàn phím và chuột không dây.

17. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB hỗ trợ cúng lễ động thổ tòa nhà 12 tầng.

18. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai lắp đặt máy chiếu cho khoa Công nghệ Phần mềm.

19. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai lắp đặt máy chiếu cho khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

20. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 85A của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

     Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

21. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Cộng Hưởng khảo sát hệ thống âm thanh của tòa nhà 12 tầng.

22. Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai tiếp nhận máy in thẻ.

23. Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa xe 16 chỗ.

24. Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa máy tính.

     Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

25. Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Siêu Thanh khảo sát tình hình hiện trạng các máy Photocopy trong Trường.

26. Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB bàn giao RAM IBM cho Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

27. Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 02 Cartridge để phục vụ công tác tuyển sinh.

     Ngày 28/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

28. Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB thống kê tài sản của năm 2012.

29. Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của phòng Công tác Sinh viên.

     Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

30. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm mực và cấp 02 Cartridge 85A&36A của phòng Kế hoạch Tài chính.

     Ngày 01/03/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

31. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB họp hội nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992.

32. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 bản + 01 máy tính của phòng Đào tạo và bàn giao lại các thiết bị trên cho phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

33. Ngày 01/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị mua thiết bị điện nước cho ban Quản lý Cơ sở.

34. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB bàn giao máy in thẻ cho phòng Tổ chức Hành chính.

35. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở khảo sát hệ thống điện của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

36. Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở kiểm tra máy chiếu phòng 308, 304, 212, 210, 106.

 

1.      Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Văn phòng Đoàn.

Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

2.      Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của Phòng Thanh tra Pháp chế - Đảm bảo Chất lượng.

Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

3.      Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở và Công ty Sao Mai kiểm tra và tháo máy chiếu BenQ tại Giảng đường 1 (bảo hành).

Ngày 24/02/2013 đã lắp đặt và giải quyết xong.

4.      Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB Phối hợp với Công ty Sao Mai về việc sửa chữa 02 máy chiếu Panasonic.

Ngày 24/02/2013 đã sửa chữa xong.

5.      Ngày 19/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 bộ bàn ghế làm việc.

Ngày 28/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

6.      Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu bơm mực cho hộp mực 64A.

Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

7.      Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương trí tiếp nhận máy hút bụi.

8.      Ngày 20/02/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực 36A cho Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

9.      Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy Casset.

Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong trong ngày.

10.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB bàn giao máy hút bụi cho Ban Dữ liệu&Công nghệ Thông tin.

11.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến yêu cầu cấp Tivi.

Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong trong ngày.

12.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Hệ thống Thông tin.

13.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Kỹ thuật Máy tính.

14.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở lắp đặt khung treo Tivi cho khoa Văn phòng Đoàn thanh niên.

15.  Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương Trí sửa chữa Switch Dlink 24 port.

Ngày 28/02/2013 đã giải quyết và bàn giao xong.

16.  .Ngày 21/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Dương Trí sửa chữa bàn phím và chuột không dây.

17.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB hỗ trợ cúng lễ động thổ tòa nhà 12 tầng.

18.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai lắp đặt máy chiếu cho khoa Công nghệ Phần mềm.

19.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai lắp đặt máy chiếu cho khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

20.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 85A của Trung tâm Công nghệ Đào tạo Trực tuyến.

Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB đã bàn giao và giải quyết xong.

21.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Cộng Hưởng khảo sát hệ thống âm thanh của tòa nhà 12 tầng.

22.  Ngày 24/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với Công ty Sao Mai tiếp nhận máy in thẻ.

23.  Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu sửa xe 16 chỗ.

24.  Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu sửa chữa máy tính.

Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

25.  Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Siêu Thanh khảo sát tình hình hiện trạng các máy Photocopy trong Trường.

26.  Ngày 25/02/2013 Phòng QTTB bàn giao RAM IBM cho Ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

27.  Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 02 Cartridge để phục vụ công tác tuyển sinh.

Ngày 28/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

28.  Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB thống kê tài sản của năm 2012.

29.  Ngày 26/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm hộp mực 05A của phòng Công tác Sinh viên.

Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

30.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm mực và cấp 02 Cartridge 85A&36A của phòng Kế hoạch Tài chính.

Ngày 01/03/2013 Phòng QTTB đã giải quyết và bàn giao xong.

31.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB họp hội nghị sửa đổi hiến pháp năm 1992.

32.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 bản + 01 máy tính của phòng Đào tạo và bàn giao lại các thiết bị trên cho phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

33.  Ngày 01/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị mua thiết bị điện nước cho ban Quản lý Cơ sở.

34.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB bàn giao máy in thẻ cho phòng Tổ chức Hành chính.

35.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở khảo sát hệ thống điện của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

36.  Ngày 27/02/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở kiểm tra máy chiếu phòng 308, 304, 212, 210, 106.