Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 11.01.2013 đến 18.01.2013

1. Ngày 14/01/2013Phòng QTTB đóng dấu và vận chuyển hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án.

2. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin triển khai và lắp đặt hệ thống điện phòng Server.

3. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB nhận công văn của Đại học Quốc gia.

4. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB bàn giao lại máy hủy giấy C512P cho công ty Sao Mai tiến hành bảo hành.

5. Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng thi công hệ thống điện cho phòng Server với phòng Kế hoạch Tài chính.

6. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 209 cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

7. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 215 cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

8. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 1B2 và phòng 102 cho phòng Đào tạo.

9. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy hủy giấy C512P của công ty Sao Mai đã bảo hành.

10. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao thiết bị âm thanh và mạng của công ty FPT.

11. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị mạng cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

12. Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB bàn giao máy hủy giấy C512P cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

13. Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB photocopy hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án.

14. Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiến hành triển khai làm hợp đồng lắp đặt, sửa chữa thiết bị phục vụ Đào tạo của công ty Dương Trí.

15. Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của Thư viện bảo trì máy photocopy 5010.

16. Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Đa Phương tiện về việc yêu cầu bảng viết lông.

17. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty FPT lắp đặt hệ thống loa âm trần cho khối nhà A.

18. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ thông tin yêu cầu cấp 05 màn hình.

19.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai tiến hành sửa chữa và bảo trì máy Photocopy cho Thư viện.

20. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 Drum 4000 cho máy photocopy 5010 của công ty Sao Mai.

21. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bảng viết lông cho phòng Thí nghiệm Đa Phương tiện.

22. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bảng viết lông cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

23. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 Drum 4000 của máy photocopy 5010 cho Thư viện.

24. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí khảo sát hệ thống điện nhẹ tòa nhà B.

25. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng lắp đặt, sửa chữa phục vụ Đào tạo với phòng Kế hoạch Tài chính.

26. Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu lắp đặt hệ thống điện cho phòng 101 & phòng 201.

27. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở lắp đặt đồng hồ cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

28. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, công ty FPT lắp đặt hệ thống loa cho phòng thực hành tầng Kỹ thuật.

29. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 05 màn hình FPT Elead 18.5” cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

30. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB tiến hành chụp hình tài sản của Trường bị phá hủy.

31. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB thay mainboard máy tính cho chị Lê Thị Minh Phượng Phó phòng Công tác Sinh viên.

32. Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin yêu cầu cấp 01 máy chiếu + 01 màn chiếu.

 

 

 

1.      Ngày 14/01/2013Phòng QTTB đóng dấu và vận chuyển hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án.

2.      Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin triển khai và lắp đặt hệ thống điện phòng Server.

3.      Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB nhận công văn của Đại học Quốc gia.

4.      Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB bàn giao lại máy hủy giấy C512P cho công ty Sao Mai tiến hành bảo hành.

5.      Ngày 14/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng thi công hệ thống điện cho phòng Server với phòng Kế hoạch Tài chính.

6.      Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 209 cho Trung tâm Công nghệ Trực tuyến.

7.      Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 215 cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

8.      Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty MPT sửa khóa phòng 1B2 và phòng 102 cho phòng Đào tạo.

9.      Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy hủy giấy C512P của công ty Sao Mai đã bảo hành.

10.  Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận bàn giao thiết bị âm thanh và mạng của công ty FPT.

11.  Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị mạng cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

12.  Ngày 15/01/2013 Phòng QTTB bàn giao máy hủy giấy C512P cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

13.  Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB photocopy hồ sơ + bản vẽ của ban Quản lý Dự án.

14.  Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiến hành triển khai làm hợp đồng lắp đặt, sửa chữa thiết bị phục vụ Đào tạo của công ty Dương Trí.

15.  Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu của Thư viện bảo trì máy photocopy 5010.

16.  Ngày 16/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Thí nghiệm Đa Phương tiện về việc yêu cầu bảng viết lông.

17.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty FPT lắp đặt hệ thống loa âm trần cho khối nhà A.

18.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin của ban Dữ liệu & Công nghệ thông tin yêu cầu cấp 05 màn hình.

19.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai tiến hành sửa chữa và bảo trì máy Photocopy cho Thư viện.

20.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 Drum 4000 cho máy photocopy 5010 của công ty Sao Mai.

21.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bảng viết lông cho phòng Thí nghiệm Đa Phương tiện.

22.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bảng viết lông cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

23.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 01 Drum 4000 của máy photocopy 5010 cho Thư viện.

24.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí khảo sát hệ thống điện nhẹ tòa nhà B.

25.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB quyết toán hợp đồng lắp đặt, sửa chữa phục vụ Đào tạo với phòng Kế hoạch Tài chính.

26.  Ngày 17/01/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Công tác Sinh viên yêu cầu lắp đặt hệ thống điện cho phòng 101 & phòng 201.

27.  Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở lắp đặt đồng hồ cho phòng Phó Hiệu trưởng Đinh Đức Anh Vũ.

28.  Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, công ty FPT lắp đặt hệ thống loa cho phòng thực hành tầng Kỹ thuật.

29.  Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB bàn giao 05 màn hình FPT Elead 18.5” cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

30.  Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB tiến hành chụp hình tài sản của Trường bị phá hủy.

31.  Ngày 18/01/2013 Phòng QTTB thay mainboard máy tính cho chị Lê Thị Minh Phượng Phó phòng Công tác Sinh viên.