Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 09.12.2013 đến 15.12.2013

1.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 bảng nội quy phòng học cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin.

2.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C205

3.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB thay thế máy chiếu phòng C205

4.Ngày 09.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ

5.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy chiếu BenQ

6.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính về việc bơm mực máy in HP LaserJet M11536dnf

7.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa máy chiếu phòng C210, C213, C216

8.Ngày 10.12.2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở thay máy chiếu phòng C210

9.Ngày 11.12.2013 Phòng QTTB phối hợp với Ban Quản lý Cơ sở về việc thay máy chiếu phòng C213 và C216

10.Ngày 11.12.2013 Phòng QTTB nhập kho 02 máy chiếu chờ thanh lý

11.Ngày 11.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 05 tủ thiết bị phòng học từ nhà cung cấp

12.Ngày 11.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 05 tủ thiết bị phòng học cho Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

13.Ngày 12.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc điều chỉnh độ phân giải máy chiếu BenQ phòng C212

14.Ngày 12.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa CPU Veriton Intel Core I3 và thay mới màn hình FPT Elead 18.5”

15.Ngày 12.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa máy lạnh Quality Ari phòng C310

16.Ngày 13.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc bảo hành máy lạnh âm trần phòng A108

17.Ngày 13.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc sửa chữa máy in bị hỏng khay nhận giấy

18.Ngày 13.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc thay thế hệ thống CP phòng C108

19.Ngày 13.12.2013 Phòng QTTB mua sắm đèn và CP để phục vụ công tác duy tu

20.Ngày 13.12.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp bảo hành máy lạnh phòng A108