Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 08.03.2013 đến 15.03.2013

1.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị nước cho Ban Quản lý Cơ sở.

2.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB làm Quyết định thanh toán mực in trong năm.

3.Ngày 11/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại yêu cầu gắn thùng thư.

4.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin và Ban Quản lý Cơ sở tiến hành làm hệ thống điện + mạng cho phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

5.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai sửa máy photocopy cho phòng.

6.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu bơm mực cho máy in Canon 3300.

7.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB soạn công văn tờ trình bổ sung nhân sự.

8.Ngày 12/03/2013 Phòng QTTB soạn công văn xin hỗ trợ học bổng của 3 công ty Sao Mai, Nagecco, One cho Sinh viên.

9.Ngày 13/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại yêu cầu cấp điện thoại bàn.

10.Ngày 13/03/2013 Phòng QTTB sửa máy in cho phòng.

11.Ngày 13/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty điện lực sửa trạm điện tại nhà mới.

12.Ngày 13/03/2013 Phòng QTTB làm hồ sơ đấu thầu mua xe hơi.

13.Ngày 14/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận yêu cầu gắn thùng thư của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại.

14.Ngày 14/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thông tin từ phòng Tổ chức Hành chính yêu cầu bơm mực cho máy in Canon 3300.

15.Ngày 14/03/2013 Phòng QTTB Tổ chức công việc đấu thầu xe hơi tại phòng họp 112.

16.Ngày 14/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Bình Đông sửa bàn cho phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại.

17.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB làm quyết định bảo trì trạm điện tòa nhà cũ (nhà C).

18.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB làm tờ trình xin mua trang thiết bị nước cho ban Quản lý Cơ sở.

19.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB bàn giao điện thoại bàn cho phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ đối ngoại.

20.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB bảo trì sửa máy lạnh cho phòng Kê hoạch Tài chính.

21.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB bảo trì sửa máy lạnh cho phòng Quản trị Thiết bị.

22.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB điều chỉnh máy lạnh cho phòng Công tác Sinh viên.

23.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB thi công kho sách cho Thư viện.

24.Ngày 15/03/2013 Phòng QTTB bàn giao hộp mực đã bơm của máy in Canon 3300 cho phòng Tổ chức Hành chính.