Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.12.2013 đến 08.12.2013

1.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc sửa máy chiếu phòng C212

2.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB bàn giao ổ khóa bấm cho Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin

3.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa chữa hoặc thay thế máy chiếu phòng C214

4.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB lắp máy chiếu mới tại phòng C214

5.Ngày 02.12.2013 Phòng QTTB chuẩn bị thiết bị máy tính, máy in phục vụ tiếp đoàn kiểm tra chương trình CDIO

6.Ngày 03.12.2013 Phòng QTTB liên hệ nhà cung cấp sửa máy lạnh phòng C212

7.Ngày 03.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 bộ máy tính và 01 máy in cho Khoa HTTT phục vụ tiếp đoàn kiểm tra chương trình CDIO

8.Ngày 04.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc sửa vòi Lavabo tầng trệt nhà C

9.Ngày 04.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Cơ sở về việc mua vôi bột

10.Ngày 04.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận máy tính (hỏng chờ thanh lý) và máy in HP 1200 từ ông Lê Hoài Nghĩa

11.Ngày 05.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận 01 CPU và 01 màn hình LCD (hỏng chờ thanh lý) từ ông Lê Hoài Nghĩa

12.Ngày 05.12.2013 Phòng QTTB chuẩn bị báo cáo tiếp đoàn kiểm tra của Đại học Quốc gia

13.Ngày 05.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp in các bảng sơ đồ phòng học, phòng làm việc nhà A và nhà C

14.Ngày 05.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua nguồn IBM phục vụ đào tạo

15.Ngày 05.12.2013 Phòng QTTB tiếp nhận đề nghị của phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin về việc mua 04 switch phục vụ đào tạo

16.Ngày 06.12.2013 Phòng QTTB phối hợp với nhà cung cấp gắn các bảng sơ đồ phòng học, phòng làm việc nhà A và nhà C

17.Ngày 06.12.2013 Phòng QTTB liên hệ với nhà cung cấp về việc mua nguồn server và switch

18.Ngày 06.12.2013 Phòng QTTB bàn giao 01 nguồn server và 04 switch cho phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin