Skip to content Skip to navigation

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 01.03.2013 đến 08.03.2013

1.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở và công ty Sao Mai kiểm tra và thay máy chiếu phòng 308, 304, 212.

2.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Dương Trí bơm mực cho phòng Phó Hiệu trưởng Dương Tôn Đảm.

3.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin yêu cầu mua thiết bị điện.

4.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở dán đề can cho các phòng WC.

5.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị cấp phòng của khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

6.Ngày 04/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp Switch của phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin.

7.Ngày 05/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với ban Quản lý Cơ sở và công ty Sao Mai kiểm tra và thay 02 dây máy chiếu VGA 15m phòng 210 & 106.

8.Ngày 05/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp 01 mouse và 01 hộp thư của phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ & Quan hệ đối ngoại.

9.Ngày 06/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu bơm mực và cấp cartridge mới cho máy in HP LaserJet 2055dn của phòng Tổ chức hành chính.

10.Ngày 06/03/2013 Phòng QTTB cài đặt máy scan cho phòng Chương trình Tiên tiến.

11.Ngày 06/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị yêu cầu cấp 01 máy scan và 02 đầu đọc ghi của Thư viện.

12.Ngày 06/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Sao Mai tập huấn sử dụng máy in thẻ cho phòng Tổ chức Hành chính và Công tác Sinh viên.

13.Ngày 07/03/2013 Phòng QTTB sắp xếp hồ sơ của ban Quản lý Dự án.

14.Ngày 07/03/2013 Phòng QTTB hỗ trợ phòng Tổ chức Hành chính tìm và scan công văn.

15.Ngày 07/03/2013 Phòng QTTB tiếp nhận thiết bị máy tính của Công ty Dương Trí.

16.Ngày 07/03/2013 Phòng QTTB phối hợp với công ty Hòa Bình bảo hành máy nước nóng Alaska.

17.Ngày 07/03/2013 Phòng QTTB bàn giao thiết bị máy tính cho ban Dữ liệu & Công nghệ Thông tin.

18.Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiến hành làm hợp đồng bơm mực cả năm với công ty Dương Trí.

19.Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiến hành tiếp nhận thiết bị nước của công ty Song Gia và bàn giao cho ban Quản lý Cơ sở.

20.Ngày 08/01/2013 Phòng QTTB tiến hành photocopy+bàn giao bản vẽ cho ban Quản lý Dự án.