Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 3/01/2022 đến ngày 09/01/2022

 

  1. Ngày 04/01/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN.
  2. Ngày 05/01/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy photocopy từ phòng KHTC.
  3. Ngày 06/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng A119.
  4. Ngày 06/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng TCHC.
  5. Ngày 06/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 75A cho phòng TCHC.
  6. Ngày 07/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng DL&CNTT.
  7. Ngày 07/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP cho phòng TCHC.
  8. Ngày 07/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP cho phòng SĐH&KHCN.