Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

 

 1. Ngày 29/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao điện thoại bàn cho phòng KHTC.
 2. Ngày 29/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi điện thoại bàn từ phòng KHTC.
 3. Ngày 29/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 cột dây căng và 03 ghế bố từ phòng SĐH.
 4. Ngày 29/11/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 21 bảng tên từ phòng TCHC.
 5. Ngày 30/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 cục pin Cmos  cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 30/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 cục pin AAA  cho phòng A108.
 7. Ngày 01/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 01/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bóng đèn 0.6m và  06 bóng 1.2m cho ban QLCS.
 9. Ngày 01/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 chai CR7 cho ban QLCS.
 10. Ngày 01/12/2021 phòng QTTB tiến hành thay xong tấm Laphong cho phòng D101.
 11. Ngày 02/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành gia cố laphong phòng B5.6.
 12. Ngày 02/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 40 viên pin cmos cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 03/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
 14. Ngày 03/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 15 bảng tên cho phòng QHĐN.
 15. Ngày 03/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành máy phát điện nhà A và E.