Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/03/2020 đến ngày 04/04/2020

 

 1. Ngày 29/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bơm bình chữa cháy nhà A và C.
 2. Ngày 29/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính cho Trung tâm NN.
 3. Ngày 29/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa nền gạch Thư viện.
 4. Ngày 29/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thông bồn tiểu nam cạnh Thư viện.
 5. Ngày 30/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay thế tủ điều khiển chữa cháy nhà A.
 6. Ngày 30/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng QHĐN.
 7. Ngày 30/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng E1.4.
 8. Ngày 31/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 31/03/2021 phòng QTTB tiến hành sửa cửa cho phòng ĐTĐH.
 10. Ngày 1/04/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi bàn làm việc từ phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 1/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bóng Led tròn cho ban QLCS.
 12. Ngày 2/04/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 13. Ngày 2/04/2021 phòng QTTB tiến hành thay thế 02 máy bơm tười cỏ nhà E.