Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/2/2018

 

  1. Ngày 29/01/2018 phòng QTTB tiến hành thay 01 ổ khóa phòng A127.
  2. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa 01 bàn học phòng E2.4.
  3. Ngày 30/01/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tụ quạt trần cho ban QLCS.
  4. Ngày 31/01/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 bảng tên từ phòng CTSV.
  5. Ngày 01/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC&BĐCL.
  6. Ngày 02/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 02/02/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.