Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

 

  1. Ngày 28/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP core I5 cho Văn phòng CTĐB.
  2. Ngày 29/11/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Dell vostro từ Văn phòng CTĐB.
  3. Ngày 29/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây âm thanh và 12 vỉ pin cmos cho phòng DL&CNTT.
  4. Ngày 30/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng TCHC.
  5. Ngày 01/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho phòng B1.18.
  6. Ngày 01/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế bóng đèn cho phòng E1.1.
  7. Ngày 02/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế dây cấp nước Lavabo Toilet nam trệt nhà A.