Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023

 

  1. Ngày 26/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS.
  2. Ngày 27/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
  3. Ngày 27/12/2022 phòng QTTB phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành thay nguồn máy tính cho phòng TTPC.
  4. Ngày 28/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS.
  5. Ngày 28/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  6. Ngày 28/12/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính và máy scan từ phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 29/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP M404dw cho phòng KHTC.
  8. Ngày 30/12/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in HP 2055 từ phòng KHTC.