Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/117/2020

 

  1. Ngày 26/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TCHC.
  2. Ngày 26/10/2020 phòng QTTB tiến hành thay 10 bóng đèn và hộp taplo cho E11.1.
  3. Ngày 26/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ di động cho phòng CTSV.
  4. Ngày 26/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 bàn làm việc từ phòng CTSV.
  5. Ngày 27/10/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A1A3.
  6. Ngày 27/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ hồ sơ cho phòng CTSV.
  7. Ngày 28/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn làm việc cho phòng CTSV.
  8. Ngày 29/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy photocopy cho Văn phòng CTĐB.
  9. Ngày 30/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy photocopy từ Văn phòng CTĐB.