Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

 

  1. Ngày 25/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 bảng tên từ phòng QHĐN.
  2. Ngày 25/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.20.
  3. Ngày 26/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy phát điện nhà E.
  4. Ngày 26/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.20.
  5. Ngày 27/10/2021 phòng QTTB  tiến hành thay 02 bóng đèn phòng QHĐN.
  6. Ngày 27/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.20.
  7. Ngày 28/10/2021 phòng QTTB  tiến hành bàn giao 01 bóng đèn  và chuột cho Ban QLCS.
  8. Ngày 29/10/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.18.