Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

 

 1. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.
 2. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên.
 3. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB.
 4. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công Đoàn.
 5. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN.
 6. Ngày 24/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy.
 7. Ngày 25/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A1A1,A1A5,A1A7,A1B2,A1B4,A1B4.
 8. Ngày 26/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
 9. Ngày 26/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán - Lý.
 10. Ngày 27/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 27/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 27/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC&ĐBCL.
 13. Ngày 27/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Thư viện.
 14. Ngày 27/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh Ngữ.
 15. Ngày 28/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT.
 16. Ngày 28/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT.
 17. Ngày 28/12/2018 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng CTSV
 18. Ngày 28/12/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 cột dây căng cho ban QLCS.
 19. Ngày 28/12/2018 phòng QTTB tiến hành 35 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.