Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

 

 1. Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT.
 2. Ngày 23/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT.
 3. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT.
 4. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 5. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
 6. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNHTTT.
 7. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNATTT.
 8. Ngày 24/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 45 bóng đèn Led cho ban QLCS.
 9. Ngày 25/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNATTT.
 10. Ngày 25/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 26/12/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế dây HDMI phòng họp E7.3.
 12. Ngày 26/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản ban QLCS.
 13. Ngày 27/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu cho Văn phòng ĐTN.
 14. Ngày 27/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 máy chiếu từ Văn phòng ĐTN.
 15. Ngày 27/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 16. Ngày 27/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính Pentium D từ phòng QHĐN.