Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

 

 1. Ngày 21/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 21/09/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng C206, C208.
 3. Ngày 22/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 22/09/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cho phòng C208.
 5. Ngày 23/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng C203.
 6. Ngày 24/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Thư viện.
 7. Ngày 24/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 8. Ngày 25/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng TTPC.
 9. Ngày 25/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 25/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Thư viện.
 11. Ngày 25/09/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng TTPC.