Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021

 

  1. Ngày 20/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  2. Ngày 20/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa KHMT.
  3. Ngày 21/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  4. Ngày 21/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa KTMT.
  5. Ngày 22/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  6. Ngày 22/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa MMT&TT.
  7. Ngày 23/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  8. Ngày 23/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa CNPM.
  9. Ngày 24/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
  10. Ngày 24/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản khoa HTTT.