Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020

 

  1. Ngày 20/07/2020 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đường ống nước nhà B.
  2. Ngày 20/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
  3. Ngày 20/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 swich cho phòng DL&CNTT.
  4. Ngày 21/07/2020 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành lắp đường ống nước nhà B.
  5. Ngày 22/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính cho Khoa KHMT.
  6. Ngày 22/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính cho Khoa MMT.
  7. Ngày 23/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính cho Khoa KH&KTTT.
  8. Ngày 24/07/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính cho Khoa CNPM.