Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

 

  1. Ngày 20/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ghế bố từ phòng SĐH&KHCN.
  2. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho Giảng đường 1.
  3. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máng đèn 1.2m cho Ban QLCS.
  4. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 tấm La phông cho Ban QLCS.
  5. Ngày 21/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây chuyển HDMI cho Ban QLCS.
  6. Ngày 22/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 dây âm thanh cho Ban QLCS.
  7. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 dây âm thanh cho Ban QLCS.
  8. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 ổ cắm điện cho Thư viện.
  9. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi 15 ổ cắm điện từ Khoa MMT&TT.
  10. Ngày 23/05/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bảng tên cho phòng QHĐN.