Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022

 

  1. Ngày 19/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
  2. Ngày 19/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 76A cho Văn phòng ĐTN.
  3. Ngày 19/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 1000 phôi thẻ cho phòng CTSV.
  4. Ngày 20/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng B2.20.
  5. Ngày 21/12/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu phòng E6.3.
  6. Ngày 21/12/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 máy chiếu phòng B9.2 và B9.4.
  7. Ngày 22/12/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Tổ tuyển sinh.
  8. Ngày 22/12/2022 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
  9. Ngày 22/12/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 04 quạt treo tường cho phòng học B9.02,B9.04,B5.04,B5.06.
  10. Ngày 23/12/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 màn chiếu cho phòng B5.04.