Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

 

 1. Ngày 19/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
 2. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 3. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao bàn làm việc cho Văn phòng ĐTN.
 4. Ngày 20/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.8.
 5. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 6. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.6.
 7. Ngày 21/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao dây + vòi xịt vệ sinh cho ban QLCS.
 8. Ngày 22/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.4.
 9. Ngày 23/11/2018 phòng QTTB tiến hành sửa chữa rèm phòng E10.2.
 10. Ngày 23/11/2018 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 500GB cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 23/11/2018 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 ổ cứng 320GB từ phòng ĐTĐH.