Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

 

  1. Ngày 18/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao switch TP-Link cho phòng SĐH&KHCN.
  2. Ngày 18/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  3. Ngày 19/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  4. Ngày 20/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
  5. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt hệ thống âm thanh nhà B.
  6. Ngày 21/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  7. Ngày 22/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
  8. Ngày 22/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in Canon 3300 cho Văn phòng ĐTN.