Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

 

  1. Ngày 17/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp 337 cho phòng TNĐPT.
  2. Ngày 18/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell 18.5 cho Văn phòng ĐTN.
  3. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình HP 18.5’ từ Văn phòng ĐTN.
  4. Ngày 19/02/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu và màn chiếu cho phòng học ĐBP.
  5. Ngày 20/02/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi phòng A117.
  6. Ngày 21/02/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL.