Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

 

 1. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 2. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 16/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB.
 4. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Công đoàn.
 5. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng ĐTN.
 6. Ngày 17/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A108,A115,A117.
 7. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
 8. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý.
 9. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy.
 10. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao Drum và hộp mực photo 5070 cho Thư viện.
 11. Ngày 18/12/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy bơm nước nhà A.
 12. Ngày 19/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 13. Ngày 19/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho ban QLCS.
 14. Ngày 20/12/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng từ ban QLCS.
 15. Ngày 20/12/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.