Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022

 

  1. Ngày 15/08/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 44 bảng tên từ phòng TTPC.
  2. Ngày 15/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 50 bóng led tròn cho ban QLCS.
  3. Ngày 16/08/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 vòi nước âm tường 21 cho ban QLCS.
  4. Ngày 16/08/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ổ cắm điện từ phòng ĐTĐH.
  5. Ngày 17/08/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu và màn chiếu từ Văn phòng ĐTN.
  6. Ngày 18/08/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 04 ổ cắm điện từ Văn phòng ĐTN.
  7. Ngày 18/08/2022 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho khoa CNPM.
  8. Ngày 19/08/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa Laphong tầng 7 nhà B.