Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

 

  1. Ngày 15/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng A209.
  2. Ngày 16/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng D101.
  3. Ngày 17/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa điện phòng E2.1.
  4. Ngày 18/07/2019 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 04 bóng đèn phòng A120.
  5. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng ĐTĐH.
  6. Ngày 19/07/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng E2.1.