Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

 

  1. Ngày 14/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bục tam cấp cho ban QLCS.
  2. Ngày 14/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao bảng viết lông cho phòng DL&CNTT.
  3. Ngày 15/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng máy tầng 3 nhà B.
  4. Ngày 15/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong vành bóng rổ.
  5. Ngày 16/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phuc vụ sinh viên.
  6. Ngày 16/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy in Văn phòng E10.2.
  7. Ngày 17/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà phuc vụ sinh viên.
  8. Ngày 17/11/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi 06 máy Casset từ Văn phòng CTĐB.
  9. Ngày 18/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 47 bet phun cho ban QLCS.