Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

 

  1. Ngày 14/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  2. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 ổ cứng 1T cho phòng TCHC.
  3. Ngày 15/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tủ hồ sơ cho ban QLCS.
  4. Ngày 16/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn + 02 ghế cho ban QLCS.
  5. Ngày 17/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 50 bộ máy tính cho phòng DL&CNTT.
  6. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn + 02 chuột cho ban QLCS.
  7. Ngày 18/01/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.