Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021

 

 1. Ngày 13/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 2. Ngày 13/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN, Văn phòng CĐ, Văn phòng ĐU, Văn phòng ĐTN, Văn phòng CTĐB.
 3. Ngày 13/12/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 500 lít cồn cho ban QLCS.
 4. Ngày 14/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 5. Ngày 14/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 6. Ngày 15/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Thư viện.
 7. Ngày 15/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 8. Ngày 16/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
 9. Ngày 16/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.
 10. Ngày 17/12/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH.
 11. Ngày 17/12/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà A.