Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

 

  1. Ngày 12/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TCHC.
  2. Ngày 12/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 đèn 0.6m cho ban QLCS.
  3. Ngày 12/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 phòng học C206 đến C210 cho ban QLCS.
  4. Ngày 13/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy in và ổ cắm điện từ phòng CTSV.
  5. Ngày 14/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in thẻ cho phòng CTSV.
  6. Ngày 14/10/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 cột dây căn từ phòng CTSV.
  7. Ngày 15/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
  8. Ngày 15/10/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ âm thanh cho ban QLCS.
  9. Ngày 16/10/2020 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh Thư viện.