Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

 

 1. Ngày 11/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 2. Ngày 11/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 3. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay xong tay nắm cửa phòng E8.2.
 4. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 5. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C105. 
 6. Ngày 12/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 13/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 13/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 9. Ngày 14/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 10. Ngày 14/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.
 11. Ngày 15/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 15/11/2019 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh nhà E.