Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

 

  1. Ngày 11/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính E7500 và màn hình Samsung  từ  ban QLCS
  2. Ngày 11/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính FPT Elead và màn hình HP  cho ban QLCS
  3. Ngày 11/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
  4. Ngày 12/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình FPT cho ban QLCS.
  5. Ngày 13/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình FPT từ ban QLCS.
  6. Ngày 14/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình FPT cho ban QLCS.
  7. Ngày 14/10/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng ĐTĐH.
  8. Ngày 15/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bảng tên cho phòng QHĐN.