Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 11/01/2021 đến ngày 10/01/2021

 

  1. Ngày 11/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao Laptop Dell cho phòng TCHC.
  2. Ngày 11/01/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Sony Vaio từ phòng TCHC.
  3. Ngày 11/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  4. Ngày 12/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  5. Ngày 12/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNĐPT.
  6. Ngày 13/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  7. Ngày 14/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC.
  8. Ngày 15/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao Laptop Dell cho phòng DL&CNTT.
  9. Ngày 15/01/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu Panasonic  cho phòng DL&CNTT.
  10. Ngày 15/01/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ  từ phòng DL&CNTT.