Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

 

 1. Ngày 10/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP 2055 cho Khoa KTMT.
 2. Ngày 10/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng treo cáp mạng nhà C.
 3. Ngày 10/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TCHC.
 4. Ngày 11/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Led cho Ban QLCS.
 5. Ngày 11/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng treo cáp mạng nhà C.
 6. Ngày 12/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy chiếu BenQ cho phòng DL&CNTT.
 7. Ngày 12/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng treo cáp mạng nhà C.
 8. Ngày 13/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ hỏng từ phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 13/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 337 cho phòng A109.
 10. Ngày 13/08/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy tính HP core I7 từ phòng TNHTTT.
 11. Ngày 13/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng treo cáp mạng nhà C.
 12. Ngày 14/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP core I7 cho phòng TNHTTT.
 13. Ngày 14/08/2020 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máng treo cáp mạng nhà C.
 14. Ngày 14/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP core I7 cho Khoa KH&KTTT.
 15. Ngày 14/08/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP core I7 cho Khoa KTMT.