Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022

 

  1. Ngày 10/01/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng A116.
  2. Ngày 10/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 bộ máy tính HP cho Thư viện.
  3. Ngày 11/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máy tính HP cho phòng ĐTĐH.
  4. Ngày 12/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 bộ máy tính HP cho phòng DL&CNTT.
  5. Ngày 13/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính HP cho phòng TCHC.
  6. Ngày 14/01/2022 phòng QTTB tiến hành thu hối 20 bảng tên từ phòng TCHC.
  7. Ngày 14/01/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bộ máy tính HP cho phòng SĐH.