Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

 

 1. Ngày 08/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 switch cho phòng DL&CNTT.
 2. Ngày 08/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP corei7 cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 08/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy tính HP corei5 từ phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 09/06/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế 03 máy chiếu cho phòng học C106.C205.A315.
 5. Ngày 09/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 máy chiếu hỏng từ ban QLCS.
 6. Ngày 10/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao bộ xả bồn tiểu và đèn led cho ban QLCS.
 7. Ngày 10/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
 8. Ngày 10/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 mang đèn 1.2m cho ban QLCS.
 9. Ngày 10/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 CP 16A cho ban QLCS.
 10. Ngày 11/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 CP 16A cho ban QLCS.
 11. Ngày 12/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 tủ hồ sơ cho phòng SĐH&KHCN.
 12. Ngày 12/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 tủ hồ sơ từ phòng SĐH&KHCN.